Obec Ludvíkovice
Obec Ludvíkovice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Ludvíkovice
Obec Ludvíkovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ludvíkovice 71
40713 Ludvíkovice
Telefon: 608 978 427
E-mail: sekretariat@ou-ludvikovice.cz
WWW: www.ou-ludvikovice.cz/
ID Datové schránky: aapbs8e
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Ludvíkovice 71
  40713 Ludvíkovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Ludvíkovice 71
  40713 Ludvíkovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 16:30
  úterý8:00 – 10:00
  středa8:00 – 16:30
  čtvrtek12:00 – 14:00
  pátekZavřeno pro veřejnost
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: aapbs8e
MONETA Money Bank, pob. Děčín: 203197798/0600 (MONETA Money Bank, a.s.)
00831964
DIČ: CZ00831964

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • elektronickým podáním: podatelna@ou-ludvikovice.cz
 • datovou schránkou: aapbs8e

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 17:00
středa 8:00 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Podatelna

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce Ludvíkovice v úředních hodinách

pondělí  8:00 - 17:00

středa    8:00 - 17:00

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu

Obecní úřad Ludvíkovice

Ludvíkovice 71

407 13 Ludvíkovice

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu

podatelna@ou-ludvikovice.cz

nebo do datové schránky

aapbs8e

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky.
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

   

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Ludvíkovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlady č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Žádná usnesení vydána dle § 16a ods. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Ludvíkovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva §106_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,8 kB
Staženo: 32×
Vloženo: 10. 1. 2024

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva §106_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,88 kB
Staženo: 102×
Vloženo: 20. 2. 2023

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva §106_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,34 kB
Staženo: 189×
Vloženo: 31. 1. 2022

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva §106_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,31 kB
Staženo: 231×
Vloženo: 31. 1. 2021

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva §106_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,31 kB
Staženo: 437×
Vloženo: 22. 1. 2020

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva §106_2018oprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,88 kB
Staženo: 528×
Vloženo: 22. 1. 2019

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva §106_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,23 kB
Staženo: 616×
Vloženo: 30. 1. 2018

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva §106_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,61 kB
Staženo: 588×
Vloženo: 19. 1. 2017

Výroční zpráva 2015

výroční zpráva §106_2015.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,53 kB
Staženo: 724×
Vloženo: 8. 8. 2016

Výroční zpráva 2014

vyrocni_zprava_§106_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,95 kB
Staženo: 936×
Vloženo: 9. 1. 2015

informace poskytnutá 17.3.2015

informace poskytnutá 14.7.2016

informace poskytnutá 22.3.2017

informace poskytnutá 23.3.2017         
Příloha ZDE

informace poskytnutá 12.4.2017

informace poskytnutá 15.5.2017

Informace poskytnutá 5.3.2018

Informace poskytnutá 12.6.2018        
Příloha ZDE

Informace poskytnutá 11.12.2018      
Příloha ZDE 
Datum vložení: 13.12.2018

Informace poskytnutá 19.3.2019         
Datum vložení: 1.4.2019

Informace poskytnutá 10.6.2019                                                                     
Datum vložení: 17.6.2019

Informace poskytnutá 22.8.2019                                                                      
Datum vložení: 27.8.2019

Informace poskytnutá 4.12.2019                                                                      
Datum vložení: 17.12.2019

Informace poskytnutá 11.12.2019     
Příloha 1 ZDE  
Příloha 2 ZDE            
Datum vložení: 17.12.2019

Informace poskytnutá 17.02.2020     
Příloha ZDE                                          
Datum vložení: 2.3.2020

Informace poskytnutá 16.03.2020   
Příloha ZDE                                 
Datum vložení: 25.3.2020

Informace poskytnutá 11.06.2020   
Příloha 1 ZDE Příloha 2 ZDE a ZDE  
Datum vložení: 11.06.2020

Informace poskytnutá 12.08.2020   
Příloha ZDE                                 
Datum vložení:  14.8.2020

Informace poskytnutá 17.9.2020     
Příloha ZDE                                 
Datum vložení: 24.9.2020

Informace poskytnutá 17.9.2020     
Příloha ZDE                                  
Datum vložení: 24.9.2020

Informace poskytnutá 20.10.2020   
Příloha ZDE                                 
Datum vložení: 23.10.2020

Informace poskytnutá 23.11.2020   
Příloha ZDE                                 
Datum vložení: 7.12.2020

Informace poskytnutá 02.12.2020   
Příloha ZDE                                 
Datum vložení: 7.12.2020

Informace poskytnutá 18.12.2020

Příloha ZDE

Datum vložení: 21.12.2020

Informace poskytnutá 29.1.2021 (411.33 kB)

Příloha ZDE (54.65 kB)

Datum vložení 10.2.2021

Informace poskytnutá 24.2.2021 (404.37 kB)

Příloha ZDE (379.84 kB)

Datum vložení 25.2.2021

Informace poskytnutá 10.2.2021 (1.21 MB)

Příloha ZDE (902.35 kB)

Datum vložení 25.2.2021

Informace poskytnutá 17.3.2021 (520.2 kB)

Příloha ZDE (56.9 kB)

Datum vložení 17.3.2021

Informace poskytnutá 19.4.2021 (518.97 kB)

Příloha ZDE (59.15 kB)

Datum vložení 19.4.2021

Informace poskytnutá 17.5.2021 (1.19 MB)

Příloha ZDE (263.63 kB)

Datum vložení 17.5.2021

Informace poskytnutá 17.6.2021 (511.52 kB)

Příloha ZDE (434.08 kB)

Datum vložení 17.6.2021

Informace poskytnutá 19.7.2021 (553.42 kB)

Příloha ZDE (296.46 kB)

Datum vložení 19.7.2021

Informace poskytnutá 17.8.2021 (541.98 kB)

Příloha ZDE (895.86 kB)

Datum vložení 31.8.2021

Informace poskytnutá 17.09.2021 (526.77 kB)

Příloha ZDE (56.12 kB)

Datum vložení 17.09.2021

Informace poskytnutá 18.10.2021 (535.25 kB)

Příloha ZDE (313.1 kB)

Datum vložení 18.10.2021

Informace poskytnutá 16.11.2021 (528.26 kB)

Příloha ZDE (494.07 kB)

Datum vložení 16.11.2021

Informace poskytnutá 16.12.2021 (518.54 kB)

Příloha ZDE (593.75 kB)

Datum vložení 16.12.2021

Informace poskytnutá 18.1.2022 (523.24 kB)

Příloha ZDE (259.8 kB)

Datum vložení 18.1.2022

Informace poskytnutá 10.2.2022 (393.16 kB)

Příloha 1 (870.89 kB)

Příloha 2 (303.68 kB)

Příloha 3 (1.07 MB)

Příloha 4 (865.3 kB)

Datum vložení 10.2.2022

Informace poskytnutá 24.02.2022 - dodatek (403.37 kB)

Datum vložení 03.03.2022

Informace poskytnutá 03.03.2022 (677.98 kB)

Příloha 1 (361.55 kB)

Datum vložení 03.03.2022

Informace poskytnutá 21.03.2022 (537.86 kB)

Příloha 1 (263.24 kB)

Datum vložení 21.03.2022

Informace poskytnutá 13.04.2022 (526.8 kB)

Příloha 1 (315.17 kB)

Datum vložení 14.04.2022

Informace poskytnutá 20.4.2022 (338.41 kB)

Příloha (908.69 kB)

Datum vložení 20.04.2022

Informace poskytnutá 25.04.2022 (688.78 kB)

Datum vložení 25.04.2022

Informace poskytnutá 27.04.2022 (1.28 MB)

Datum vložení 27.04.2022

Informace poskytnutá 18.05.2022 (523.8 kB)

Příloha (348.54 kB)

Datum vložení 18.05.2022

Informace poskytnutá dne 15.06.2022

Příloha

Datum vložení 15.06.2022

Informace poskytnutá 18.07.2022 (518.77 kB)

Příloha (288.18 kB)

Datum vložení 18.07.2022

Informace poskytnutá dne 29.07.2022 (368.82 kB)

Příloha 1 (1015.54 kB) Příloha 2 (960.17 kB) Příloha 3 (988.53 kB)

Datum Vložení 29.07.2022

Informace poskytnutá 17.08.2022 (515.3 kB)

Příloha 1 (283.66 kB)

Datum vložení 17.08.2022

Informace poskytnutá 14.09.2022 (526.6 kB)

Příloha ZDE (309.5 kB)

Datum vložení 14.09.2022

Informace poskytnutá 17.10.2022 (1.07 MB)

Příloha ZDE (396.63 kB)

Datum vložení 17.10.2022

Informace poskytnutá dne 15.11. 2022 (519.44 kB)

Příloha ZDE (56.01 kB)

Datum vložení 15.11.2022

Informace poskytnutá dne 15.12.2022 (242.82 kB)

Příloha ZDE (54.11 kB)

Datum vložení 15.12.2022

Informace poskytnutá dne 17.01.2023 (795.66 kB)

Příloha ZDE (55.77 kB)

Datum vložení 17.01.2023

Informace poskytnutá dne 14. 02. 2023 (109.9 kB)

Příloha ZDE (55.06 kB)

Datum vložení 14.02.2023

Informace poskytnutá dne 16.3.2023 (252.86 kB)

Příloha ZDE (59.39 kB)

Datum vložení 16.03.2023

Informace poskytnutá dne 17.4.2023 (113.6 kB)

Příloha ZDE (54.01 kB)

Datum vložení 17.04.2023

Informace poskytnutá dne 15.5.2023 (116.78 kB)

Příloha ZDE (56.57 kB)

Datum vložení 15.05.2023

Informace poskytnutá dne 14.6.2023 (248.79 kB)

Příloha ZDE (57.19 kB)

Datum vložení 14.06.2023

Informace poskytnutá dne 14.7.2023 (251.53 kB)

Příloha ZDE (58 kB)

Datum vložení 14.07.2023

Informace poskytnutá dne 11.8.2023 (258.99 kB)

Příloha ZDE (58.02 kB)

Datum vložení 11.08.2023

Informace poskytnutá dne 15.9.2023 (115.75 kB)

Příloha ZDE (53.8 kB)

Datum vložení 15.09.2023

Informace poskytnutá dne 18.10.2023 (119.82 kB)

Příloha ZDE (54.23 kB)

Datum vložení 18.10.2023

Informace poskytnutá dne 14.11.2023 (108.15 kB)

Datum vložení 14.11.2023

Informace poskytnutá dne 15.11.2023 (119.9 kB)

Příloha ZDE (55.13 kB)

Datum vložení 15.11.2023

Informace poskytnutá dne 15.12.2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 115.61 kB

Příloha ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 54.02 kB

Datum vložení 15.12.2023

Informace poskytnutá dne 15.01.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 103.11 kB

Příloha ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 55.75 kB

Datum vložení 15.01.2024

Informace poskytnutá dne 15.2.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 115.98 kB

Příloha ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 58.65 kB

Datum vložení 19.02.2024

Informace poskytnutá dne 15.3.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 115.94 kB

Příloha ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 56.59 kB

Datum vložení 15.03.2024

Informace poskytnutá dne 15.4.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 118.76 kB

Příloha ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 59.38 kB

Datum vložení 15.04.2024

Informace poskytnutá dne 15.5.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 116.24 kB

Příloha ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 60.82 kB

Datum vložení 15.05.2024

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obecní úřad

Svátek

Svátek má Filip

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jiří tráva ze země míří, na svatého Filipa tráva je již veliká.

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 22 °C 13 °C
déšť, jižní větřík
vítrJ, 2.22m/s
tlak1018hPa
vlhkost63%
srážky8.89mm

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2
1
3 4
1
5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.