Obec Ludvíkovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obec

Adresa

Obec Ludvíkovice
Ludvíkovice 71
407 13 

IČ: 00831964
DIČ: CZ00831964

Statistické údaje

  • ZUJ: 533866
  • Počet částí: 6
  • Katastrální výměra: 2238 ha
  • Počet obyvatel: 940
  • Z toho v produkt. věku: 545
  • Průměrný věk: 38

znak obce

ÚZEMNÍ STUDIE SPORTOVNĚ REKREAČNÍCH STEZEK V LUDVÍKOVICÍCH

ÚZEMNÍ STUDIE SPORTOVNĚ REKREAČNÍCH STEZEK V LUDVÍKOVICÍCH

Více zde (12.98 MB)

První zmínka o vsi Ludvíkovice v písemných historických pramenech je z roku 1425. 11. listopadu 1425 vydala Markéta z Kekeřic (Kökeritz), manželka Zikmunda Děčínského z Vartenberka, listinu, kterou zřizuje v kostele sv. Václava v Děčíně kapli Panny Marie a k ní daruje celkem tři platy – dva ze vsí Folknáře Malé a Folknáře Velké a jeden ze vsi Ludvíkovice (Ludwicivilla; Libri erectionum, XII, p. 223;  Profous, Antonín: Místní jména v Čechách. Díl II., Praha 1949, s. 688; dále jen Profous). Z této zprávy vyplývá, že ves Ludvíkovice patřila pánům z Vartenberka, vlastníkům hradu Děčína a k němu příslušného panství

Ves je zcela určitě starší. Založení vsi je nepochybně výsledkem tzv. německé kolonizace z konce 13. a začátku 14. století. Iniciátory kolonizace byli páni z Michalovic. Centrem a východištěm jejich úsilí byl hrad Ostrý. Kolonizace jako proces osídlování krajiny byla vynucena potřebou vyšších peněžních příjmů. Ty bylo možné zvýšit například rozšířením počtu plátců dávek a daní z řad poddaných. Toho bylo dosahováno extenzivním rozšiřování orné půdy na úkor lesů. Osídlovány byly vyšší polohy, protože nížiny a jinak příhodná místa byla již obsazena. Na konci 13. století byly v samotných Čechách lidské zdroje již vyčerpány a tak se přikročilo ke kolonizaci za účasti importovaných osadníků. Při osídlování severního a severozápadního pohraničí byli nový obyvatelé „rekrutováni“ z území Míšeňska, Saska, Duryňska atd. Na tomto místě je dobré si uvědomit, že v té době bylo území v okolí Königsteinu a Pirny, Dolní a Horní Lužice součástí České království. A páni z Michalovic zde také vlastnili významné majetky – například hrady Wehlen a Rathen mezi tehdy českým Královým Kamenem (Königstein) a stejně tak českým Pernem (Pirna). Svého času Jan z Michalovic ovládal i královský hrad Děčín s městem, kterých se ve prospěch krále vzdal za značné odstupné v roce 1283 (Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II. Pragae 1882, Nr. 1298, s. 560). Výsledkem této kolonizace na severozápad od Děčína je například založení vsí Libverda („auf dem lieben werde“ – na milém ostrově, první zmínka 1401), Kumpoltice (Gumpoldsdorf, 1388), Folknáře (Falkendorf, 1425), Ludvíkovice (Ludwigsdorf, Losdorf, 1425; Šmilauer, Pány z Michalovic je možné považovat za zakladatele vsi Ludvíkovice.

Od roku 1981 do roku 1992 byla obec součástí města Děčín, poté se opět osamostatnila. Součástí obce byla dříve osada Kámen (která je nyní samostatnou obcí) a osada Folknáře
(nyní část Děčína).

Na křižovatce silnic I. a III. třídy je již více než 100 let vybudován památník Dr. Kudlicha, který se zasloužil o zrušení roboty

Území obce leží v okrajové poloze CHKO České Středohoří a CHKO Labské pískovce. Hranici mezi těmito CHKO tvoří silnice I/13. Větší část území obce leží v CHKO Labské pískovce.

CHKO České středohoří je svojí rozlohou jednou znejvětších chráněných krajinných oblastí v republice. Ve značné výškové členitosti v teplé a poměrně suché oblasti se vytvořila velice rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva, dochovaly se zde na řadě míst zbytky původní vegetace.

CHKO Labské pískovce je atraktivní území s velkým množstvím skalnatých útvarů vzniklých erozivní činností vody a větru na pískovcovém podloží. Vegetační kry tnení tak bohatý jako v Českém středohoří, na pískovcových hřbetech se vyskytují zbytky původních borových porostů a některé chráněné rostliny (např. rojovník bahenní).

Reliéf CHKO se vyznačuje značnými výškovými rozdíly, střídáním plošin s hlubokými údolími, která mají často charakter kaňonů nebo soutěsek se svislými stěnami. Údol ísledují většinou směry puklin neboz lomových linií.

Území obce tvoří jednu z bran do oblasti národního parku České švýcarsko, na který je soustředěn turistický zájem,  tak jako na Labské pískovce, a   Růžovskou pahorkatinu. Hlavní význam má v této oblasti především krátkodobá letní rekreace s mezinárodním významem (turisté z Německa).

Rozloha obce: 948 ha.
Nadmořská výška v zastavěné části: 270-330 m n. m.
Počet obyvatel k 1. 1. 2006: 775
Obcí protéká málo vodnatý Loubský potok, jehož levostranným přítokem je Ludvíkovický potok, na němž je vybudován rybníko rozloze 0,6 ha, místně nazývaný " Hráz ".

Nejvyšší počet obyvatel (cca 1100) měla obec kolem roku 1930.V období 1930-1990 počet obyvatel významně poklesl. Od roku 1992  (po osamostatnění obce od městaDěčína), kdy v obci žilo cca 620 obyvatel, tento počet každoročně stoupá. Jedním z faktorů ovlivňujících současný rozvoj obce je zvýšený zájem o výstavbu nových rodinných domů, který se projevuje zejména v posledních letech.

Obec Ludvíkovice se nachází v Ústeckém kraji, necelé 4 km od Děčína (bývalé okresní město) směrem na Liberec. Obec leží celá v CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří.

mapa

Území obce je v krajině poměrně jasně vymezeno - ze západu je ohraničeno tokem Labe a nad ním se vypínajícím Růžovým hřebenem (pískovcové skály) se souvislým lesním porostem a vrcholem Růžová vyhlídka (432 m n.m.), na severu se zvedá terén ke Kámenskému vrchu (432 m n.m.). Na východě území stoupá k zalesněnému Popovičskému vrchu (527 m n.m.) a na jihovýchodě k Sokolímu vrchu (506 m n.m.), kde byla roku 2004 otevřena nová rozhledna. Oba tyto vrcholy se vypínají nad okolní krajinu těsně za hranicemi obce na sousedních katastrálních územích. Krajina kolem obce je jako stvořena pro krásné vycházky do přírody (viz okolí obce ).

  • Mapa obce Ludvíkovice

http://www.mapy.cz/#!x=14.265285&y=50.799696&z=14&l=15

Ordinace praktického lékaředoktor

MUDr. et MUDr. Pokorné Ph.d.

 


Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice

skola